Acharya – Guru Parampara

Shree Narnarayan Bhagwan

Shree Narnarayan Bhagwan

Shree Maha Laxmi

Shree Maha Laxmi

Shree Vishvaksen Acharya

Shree Vishvaksen Acharya

Shree Namalvar Acharya

Shree Namalvar Acharya

Shree Nathamuni Acharya

Shree Nathamuni Acharya

Shree Padmanetra Acharya

Shree Padmanetra Acharya

Shree Ramamishra Acharya

Shree Ramamishra Acharya

Shree Yamunacharya Acharya

Shree Yamunacharya Acharya

Shree Mahapurna Acharya

Shree Mahapurna Acharya

Shree Ramanujacharya

Shree Ramanujacharya

Shree Narnarayan Bhagwan

Shree Ramanand Swami

Shree Narnarayan Bhagwan

Lord Swaminarayan

Ahmedabad Gadi

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Ayodhyaprasadji Maharaj

DOB: 25 May 1809 (V.S. 1865)
Diksha: 11 Nov 1825 (V.S. 1882)

Aksharvas : 18 Feb 1868 (V.S. 1924)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Keshavprasadji Maharaj

DOB: 16 Apr 1835 (V.S. 1891)
Diksha: 18 Feb 1868 (V.S. 1924)

Aksharvas : 9 April 1890 (V.S. 1946)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Purshottamprasadji

DOB: 7 Feb 1870 (V.S. 1926)
Diksha: 9 April 1890 (V.S. 1946)

Akshar. : 25 Nov 1901 (V.S. 1958)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Vasudevprasadji Maharaj

DOB: 17 July 1899 (V.S. 1955)
Diksha: 25 Nov 1901 (V.S. 1958)

Akshar. : 29 Nov 1937 (V.S. 1993)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Devendraprasadji Maharaj

DOB: 5 Oct 1922 (V.S. 1978)
Diksha: 30 Nov 1937 (V.S. 1993)

Akshar. : 12 Oct 1969 (V.S. 2025)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Tejendraprasadji Maharaj

DOB: 11 April 1944 (V.S. 2000)
Diksha: 13 Oct 1969 (V.S. 2025)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Koshalendra Prasadji Maharaj

DOB: 23 Oct 1972 (V.S. 2028)
Diksha: 14 Oct 2004 (V.S. 2060)

Vadtal Gadi

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Raghuvirji Maharaj

DOB: 21 Mar 1812 (V.S. 1868)
Diksha : 21 Nov 1825 (V.S. 1882)

Aksharvas : 9 Feb 1863 (V.S. 1919)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Bhagvatprasadji

DOB: 11 Oct 1838 (V.S. 1894)
Diksha: 9 Feb 1863 (V.S. 1913)

Aksharvas : 12 Aug 1879 (V.S. 1935)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Viharilalji Maharaj

DOB: 19 April 1852 (V.S. 1908)
Diksha: 12 Aug 1879 (V.S. 1935)

Aksharvas : 27 Sep 1899 (V.S. 1955)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Laxmiprasadji Maharaj

DOB: 15 Aug. 1892 (V.S. 1948)
Diksha: 27 Sep 1899 (V.S. 1955)

Aksharvas : 24 Apr 1909 (V.S. 1970)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Shripatiprasadji Maharaj

DOB: 18 Aug 1875 (V.S. 1931)
Diksha: 26 Apr 1909 (V.S. 1965)

Aksharvas : 12 Feb 1931 (V.S. 1987)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Anandprasadji Maharaj

DOB: 22 Jul 1906 (V.S. 1962)
Diksha: 12 Feb 1931 (V.S. 1987)

Aksharvas : 8 Jul 1974 (V.S. 2030)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Narendraprasadji Maharaj

DOB: 25 Jan 1930 (V.S. 1986)
Diksha: 30 Apr 1959 (V.S. 2015)

Aksharvas : 1986 (V.S. 2042)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Ajendraprasadji Maharaj

DOB: 16 Aug 1949 (V.S. 2005)
Diksha: 1984 (V.S. 2040)

Shree Narnarayan Bhagwan

Acharya Shree Rakesh Prashadji Maharaj

DOB: 23 Jul 1966
Diksha: 31 Jan 2003